หน้าแรก

สร้างคน สร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Develop Health Manpower to Enhance Quality of Life and Environment

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (รอเปิดรับสมัค)

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ