หน้าแรก

สร้างคน สร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Develop Health Manpower to Enhance Quality of Life and Environment

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (รอเปิดรับสมัคร)

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ