ผลงานวิจัยอาจารย์แยกรายบุคคล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ปณิธาน กระสังฆ์ หัวหน้าสาขา

พศ.2563

Effects of application Bamboo grove continue to tea level of patients diabetic type 2, Chiang Rak Noi Sub-district,Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

พศ.2561

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ตาบลตะกร้อ อาเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2558

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กรณีศึกษา ตาบลเขื่อนแก้ว อาเภอ หนุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

การเผยแพร่ : สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช หัวหน้าสาขา

พศ.2563 

1.ประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจากสภาพอากาศ: กรณีศึกษาจังหวัดตาก

2.สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับผลการตรวจเลือด

การเผยแพร่  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

พศ.2562

1.การศึกษาภาคตัดขวางความชุกและปัจจัยกาหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน

การเผยแพร่  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6ประจาปี พ.ศ.2562

2.ความสัมพันธ์ระหว่างราศีเกิดกับโรคและความผิดปกติของธาตุตามคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย.

การเผยแพร่ :  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

3.Using Markov chains to forecast the proportion of noncommunicable diseases.

การเผยแพร่ :  Songklanakarin Journal of Science and Technology. Sep.-Oct. 2019, 41(5), 1124-1130. Scopus

4. สถิติกลุ่มโรคและตำแหน่งดวงดาว

การเผยแพร่ : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). หน้า 305-316. TCI กลุ่ม 1.

5. การทำนายสัดส่วนผู้ป่วยจำแนกตามจำนวนกลุ่มโรคโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ.

การเผยแพร่ :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563), หน้า 10-20. หนังสือตอบรับวันที่ 21 สิงหาคม 2562. TCI กลุ่ม 1.

พศ. 2561

1.ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมก่อโรคกับสภาวะสุขภาพ.

การเผยแพร่ :  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2561

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง หัวหน้าสาขา

พศ.2561

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานโรงงานผลิตพรม

การเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติประจาปี 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา หัวหน้าสาขา

พศ.2561

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่  : การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2561

พศ.2560

ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบครบวงจรต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีน้าหนักเกิน

การเผยแพร่  :  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่1  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2560

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

รศ.จรรยา เสียงเสนาะ หัวหน้าสาขา

พศ.2563

Effects of application Bamboo grove continue to tea level of patients diabetic type 2, Chiang Rak Noi Sub-district,Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต/สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ หัวหน้าสาขา

พศ. 2563

1.ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

2. ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
The Capabilities of Kanchanaburi Province on sustainable Tourism Management

3.การพัฒนารูปแบบฝายมีชีวิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการจัดการน้าอย่างยั่งยืน
The development of a live weir model by the process of public participationFor sustainable water management

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

พศ.2563

ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนเกาะและชุมชนชายฝั่ง จังหวัดพังงา
A comparative stud of the quality of life of the elderly living in the island communities and coastal communities in Phang Nga Province

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

พศ.2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

พศ.2560

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้สูงอายุ ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2559

ารศึกษาความสัมพันธ์ระยะเวลาต่อการเกิดสารโพล่าร์ในน้ามันที่ใช้ทอดอาหาร
ประเภทเนื้อและแป้ง

การเผยแพร่ :   การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานผลงานระดับชาติครั้งที่3 ก้าวสู่ทศวรรษที่2 บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

พศ.2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

พศ.2560

วิเคราะห์สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณของผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเฉลิมีพระเกียรติ60พรรษา

การเผยแพร่ : การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่1 ณ มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์วราภรณ์ นุตาดี

พศ. 2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์พลอยฒญารินทร์ ราวินิจ

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การป ระชุม วิชาก ารระ ดับชา ติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การป ระชุม วิชาก ารระ ดับชา ติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

พศ.2563

  1. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2562

1.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลกระวาน

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ :

การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

พศ. 2563
1. DETERMINATION BIOLOGICAL ACTIVITY OF GRAPE SEED EXRACTS

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2561

Bioactivity and phytochemical assessments of grape seed extract

การเผยแพร่ :

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561 วันที่ 4เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2560

อาจารย์สมพร จิตรัตนพร

พศ. 2563

1.ผลของการให้ความรู้ด้านสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2.ผลของโปรแกรมกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตนผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และสุขภาพของประชาชนชุมชนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2561

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ

การเผยแพร่ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ฉบับพิเศษ

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การประชุม วิชาการระ ดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

อาจารย์ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

พศ.2563

1. ผลของการให้ความรู้ด้านสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2. ผลของโปรแกรมกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตนผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และสุขภาพของประชาชนชุมชนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2562

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเผยแพร่ : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 35 (1) : 239-251.

พศ. 2561

1.การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ

การเผยแพร่ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ฉบับพิเศษ

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตามแนวคิดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. 

การเผยแพร่ : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 34 (1) : 112-124.

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1.

การเผยแพร่ :  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 34 (3) :108-118

พ.ศ. 2560

ผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อความพร้อมและความเครียดของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์

การเผยแพร่ :   วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 33 (2) : 43-53

 

 

 

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

 

 

อาจารย์ไพรชา สุทนต์

พศ.2563

  1. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2562

1.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลกระวาน

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2560

 

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

แพทย์ไทย กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข (ประจำคลินิกแผนไทย)

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ปรัตถากร ภักดิ์วาปี

อาจารย์จุฑามาศ ตามเพิ่ม

อาจารย์อรรคพงษ์ อ่อนโพธิ์ทอง

อาจารย์วิสูตร ไชยคงเมา

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ทวิช พรหมพิทักษ์กุล

พศ.2560

ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบครบวงจรต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีน้าหนักเกิน

การเผยแพร่  :  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่1  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2560

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ทยาวีย์ ช่างบรรจง

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต/สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข

รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

รศ.อุดม คมพยัคฆ์

ศ.ดร.พันทิพย์ รามสูต

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต/สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

อาจารย์รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

อาจารย์อรวรรณ ภัสสรศิริ