บุคลากร

ผศ.(พิเศษ) ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดี

ดร.ปณิธาน กระสังข์

รองคณบดี

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์สมพร จิตรัตนพร

ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

ประธานกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์วัฒนา ชยธวัช

ประธานกรรมการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกาา

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้างสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

 

 

อาจารย์วัฒนา ชยธวัช

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

ดร.ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทย

อาจารย์วัฒนา ชัยธวัช

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สมพร จิตรัตนพร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ไพรชา สุทนต์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

อาจารย์ประจำ

แพทย์ไทยกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หัวหน้าสาขา

อาจารย์พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สมคิด ตันเก็ง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรรคพงษ์ อ่อนโพธิ์ทอง

อาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขา

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทวิช พรหมพิทักษ์กุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ประจำ

สิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์บุญเลิศ วงค์โพธิ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ธัศษณพัฒน์ ปานพรม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรวรรณ ภัสสรศิริ

อาจารย์ประจำ

การจัดการระบบสุขภาพ

รศ.จรรยา เสียงเสนาะ

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข

อาจารย์ประจำ

รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

อาจารย์ประจำ

รศ.อุดม คมพยัคฆ์

อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.พันทิพย์ รามสูต

อาจารย์ประจำ

เจ้าหน้าที่

นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่