อาจารย์และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ปณิธาน กระสังฆ์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

อาจารย์ประจำ

อาจารย์วราภรณ์ นุตาดี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พลอยฒญารินทร์ ราวินิจ

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทย

อาจารย์วัฒนา ชัยธวัช

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สมพร จิตรัตนพร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ไพรชา สุทนต์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

อาจารย์ประจำ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ปรัตถากร ภักดิ์วาปี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จุฑามาศ ตามเพิ่ม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรรคพงษ์ อ่อนโพธิ์ทอง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์วิสูตร ไชยคงเมา

อาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขา

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทวิช พรหมพิทักษ์กุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทยาวีย์ ช่างบรรจง

อาจารย์ประจำ

การจัดการระบบสุขภาพ

รศ.จรรยา เสียงเสนาะ

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข

อาจารย์ประจำ

รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

อาจารย์ประจำ

รศ.อุดม คมพยัคฆ์

อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.พันทิพย์ รามสูต

อาจารย์ประจำ

สิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์บุศเลิศ วงค์โพธิ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ธัศษณพัฒน์ ปานพรม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรวรรณ ภัสสรศิริ

อาจารย์ประจำ

เจ้าหน้าที่

นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่