บุคลากร

สาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

อาจารย์ประจำ

อาจารย์วราภรณ์ นุตาดี

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทย

ผศ.ดร.วัฒนา ชัยธวัช

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

อาจารย์ประจำ

ผศ.สมพร จิตรัตนพร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

อาจารย์ประจำ

ดร..ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ไพรชา สุทนต์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

แพทย์ไทยประจำคลินิก

 

นางสาวสายพิรุณ ละคร

แพทย์ไทยประจำคลินิก

 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ปรัตถากร ภักดิ์วาปี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จุฑามาศ ตามเพิ่ม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์วริยา เคนถวาย

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรรคพงษ์ อ่อนโพธิ์ทอง

อาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขา

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทวิช พรหมพิทักษ์กุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทยาวีย์ ช่างบรรจง

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์

หัวหน้าสาขา

  อาจารย์ ดร. ธัญวิสิษฐ์ เจริญยิ่ง

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช

อาจารย์ประจำ

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล

อาจารย์ประจำ

ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

รศ. ดร. พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

อาจารย์ประจำ

การจัดการระบบสุขภาพ

รศ.จรรยา เสียงเสนาะ

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข

อาจารย์ประจำ

รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

อาจารย์ประจำ

รศ.อุดม คมพยัคฆ์

อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.พันทิพย์ รามสูต

อาจารย์ประจำ

สิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขา

ดร.บุศเลิศ วงค์โพธิ์

อาจารย์ประจำ

ดร.ธัศษณพัฒน์ ปานพรม

อาจารย์ประจำ

ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

อาจารย์ประจำ

ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ

อาจารย์ประจำ

เทคนิคการแพทย์

รศ. ดร. พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.มนัส จงสงวน

หัวหน้ากลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา และปรสิตวิทยา

รศ. พล.ต.อดิศักดิ์ หนูหน่าย

หัวหน้ากลุ่มวิชาจุลชีวิทยาคลินิก

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

อาจารย์สิริน ฟองศิริไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มวิชาโลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์

ผศ. ดร.ปิยพร ณ นคร

หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีคลินิก

อาจารย์จีรภา น้อยสีเหลือง

อาจารย์ประจำ

เจ้าหน้าที่

นางสาวดวงฤทัย เขมะไชเวช

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวสุภาพร จันทาทอง

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวเพ็ญสร อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่