ผู้บริหาร

ดร.นฤนาท ยืนยง

รักษาการคณบดี

อาจารย์ปณิธาน กระสังฆ์

รองคณบดี

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์สมพร จิตรัตนพร

ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

ประธานกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์วัฒนา ชยธวัช

ประธานกรรมการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกาา

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ปณิธาน กระสังฆ์

หัวหน้างสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

อาจารย์พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

 

 

อาจารย์วัฒนา ชยธวัช

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา