ระดับบัณฑิตศึกษา

นายแพทย์    พรเทพ    ศิริวนารังสรรค์

ได้ใมห้เกรียติ์ มาสอนในระดับปริญาโทสาขาสาธารณะสุขมหาบัณฑิต ม.ปทุมธานี