การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 • ชื่อหลักสูตร
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
 • ชื่อย่อปริญญา
 • พท.บ.(การแพทย์แผนไทย)
 • B.TM. (Thai Traditional Medicine)
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.แพทย์แผนไทยในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 • 2.นักวิชาการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
 • 3.นักวิชาการสาธารณสุข
 • 4.อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • 5.ผู้ประกอบการคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • 6.ผู้ดำเนินการคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • 7.ประกอบธุรกิจอิสระด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • 8.ประกอบวิชาชีพอิสระการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
 • 8.1 เวชกรรมไทย
 • 8.2 เภสัชกรรมไทย
 • 8.3 การนวดไทย
 • 8.4 การผดุงครรภ์ไทย
 • 8.5 ผู้ประกอบการ ผลิต จำหน่าย นำเข้ายาสมุนไพร สปา  มาใน ราชอาณาจักรไทย
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตในกรณีไม่ครบตามหน่วยกิตที่กำหนด ให้มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
 • 2.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • 3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • 4.เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • 5.เคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาต่อ ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ค่าเทริมพร้อมหอพัก   45,000  บาท  , ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 360,000  บาท  

สามารถกู้ยืม  ค่าเทริมและค่าใช้จ่ายรายเดือนได้………..