การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (Bachelor of Science Program in Traditional Thai Medicine )

ปรัชญา

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยมุ้งเน้นประยุกต์ภูมิปัญญญาประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อการช่วยเหลือชีวิตต่อตนต่อผู้อื่นสอดคล้องกับเศษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเอง

ความสำคัญของหลักสูตร

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ตลอดจนมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่น มีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัธ

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ไพรชา สุธน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่