วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ชื่อหลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
 • ชื่อย่อปริญญา
 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • B.Sc. (Occupational Health and Safety)
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • 2.เป็นที่เจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
 • 3.เป็นผู้ตรวจวัดด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • 4.ประกอบอาชีพอิสระ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมี การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
 • 2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทั่วไป และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม ต้องเรียนปรับเพิ่มพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม ต้องเรียนปรับเพิ่มพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 4.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เทียบเคียงกัน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 5.เคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 6.มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าเทริมพร้อมหอพัก   45,000  บาท  , ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 360,000  บาท  

สามารถกู้ยืม  ค่าเทริมและค่าใช้จ่ายรายเดือนได้………..