วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science and Exercise )

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ตระหนักในการพัฒนาบัณฑิต เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้บุคลากรทางการกีฬาและการออกกำลังกายเป็นที่ต้องการมากขึ้น รวมถึงสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทยและสโมสรกีฬาทั้งระดับอาชีพและระดับสมัครเล่น ชมรมกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นความต้องการบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางการกีฬาโดยเฉพาะ ดังนั้นทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จึงเปิดรับนักศึกษาและเริ่มจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกด้านการกีฬาและการออกกำลังกายที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในวิชาชีพ สามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและเป้นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกายโดยมีการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย เทคโนโลยีการออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย และการบริหารจัดการด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพดูแลป้องกันและฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ออกแบบและให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปและกลุ่มพิเศษ บริหารจัดการศูนย์สุขภาพและสถานออกกำลังกาย ซึ่งมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงเห็นควรผลิตบัณฑิตด้านวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขึ้นเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขา

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทวิช พรหมพิทักษ์กุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ประจำ

นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่