สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 • ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • Bachelor of Public Health Programin Community Health
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
 • B.P.H. (Community Health)
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.สามารถปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ อาทิเช่น
 • 2.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • 3.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
 • 4.ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
 • 5.นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 6.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน
 • 7.ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์
 • 8.นักบริหารประจำโรงพยาบาล
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • 2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทั่วไป และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ต้องเรียนปรับพื้นฐานดังรายวิชาต่อไปนี้
 • SC0001 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 • SC0002 เคมีพื้นฐาน
 • SC0003 ชีววิทยาพื้นฐาน
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อ (2.2.2) ต้องเรียนปรับเพิ่มพื้นฐาน ในวิชา SC0001 ฟิสิกส์พื้นฐาน, SC0002 เคมีพื้นฐาน และ SC0003 ชีววิทยาพื้นฐาน และสามารถเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 4.ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรทางสุขภาพ สามารถเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 5.เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาใด สาขาหนึ่ง เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาใบที่ 2 สามารถยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี (1) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ จำนวน 30 หน่วยกิต โดยการเทียบโอนหรือสอบ CE และ (2) สามารถเทียบโอนได้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 • 6.เป็นผู้มีประสบการณ์ โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าที่ของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีประสบการณ์อื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี
 • 7.กรณีเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะสามารถเทียบโอนได้โดยไม่ต้องฝึกปฏิบัติงาน(ยกเว้นวิชา PH4215 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข) และสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ได้ตามข้อ (2.2.6)
 • 8.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 • 9.มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าเทริมพร้อมหอพัก   45,000  บาท  , ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 360,000  บาท  

สามารถกู้ยืม  ค่าเทริมและค่าใช้จ่ายรายเดือนได้………..