สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน Bachelor of Public Health (Community Health)

ปรัชญา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ วิชาการ และการบริหารในการพัฒนางานสาธารณสุข มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ว่า “รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้”

ความสำคัญของหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ตระหนักถึง ปัญหาสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสนใจและจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับต้นของการแก้ปัญหา ประกอบกับแนวโน้มปัญหาสาธารณสุขของประชาชนไทย และแนวคิดทางสุขภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไร้เชื้อหรือโรคเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ขณะที่ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นแนวทางการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนได้ปรับรูปแบบจากการตั้งรับมาเป็นกลวิธีเชิงรุกที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค โดยให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลปัญหาสุขภาพของตนเอง จากข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมที่มีต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์โดยการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานทางสุขภาพ และการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต พบว่า สังคมมีความต้องการบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตสาขานี้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอในการดำเนินการแก้ปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อันจะนำมาซึ่งการมีประชาชนที่มีสุขภาพดี

โครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

อาจารย์ประจำ

นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่