โครงสร้างคณะฯ

ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีสหเวชศาสตร์

 

อาจารย์ปณิธาน กระสังข์

รองคณบดี

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย

ผศ.สมพร จิตรัตนพร

ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

ประธานกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช

ประธานกรรมการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ดุษฏีบัณฑิต)

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์
ประธานหลักสูตรฯ

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

หัวหน้าสาขาวิชา 

อาจารย์ปณิธาน กระสังฆ์

หัวหน้างสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

อาจารย์พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

 

 

อาจารย์วัฒนา ชยธวัช

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ดุษฏีบัณฑิต)